Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Dočká se škola nové tělocvičny? Aktuální stav k 28.2.2022

Vážení spoluobčané, sousedi,

Rád bych navázal na svůj poslední článek „Dočká se škola nové tělocvičny?“ a  rovnou s odkazem na  závěry posledního zasedání zastupitelstva obce si odpovím  - pravděpodobně NE!

Na lednovém zastupitelstvu obce při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2022 finanční výbor obce doporučil přesunout peníze na přípravu projektu nové tělocvičny a jídelny do rezervy. Jinými slovy doporučil zastavit práce. Odůvodnění předsedy FV Petra Doležala bylo, že obec si nemůže tuto investici dovolit, a ať o její přípravě rozhodnou voliči hlasem ve volbách, tedy nové zastupitelstvo obce. S tímto byl návrh rozpočtu schválen. Na ZO v únoru 2022 však ihned předseda FV prezentoval Plán střednědobého financování obce Mukařov, ve kterém opět doporučil zastavit financování přípravy velkých projektů, jmenovitě dostavba tělocvičny a jídelny. Ani nepočkal na nové volby. V horizontu 5 let na ně nebudou prostředky. Nápadně to připomíná rok 2016, kdy zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že se nebudou uvolňovat prostředky do rozvoje školního areálu ?! Výsledek je dnešní stav. Škola nemá kapacitně vyhovující jídelnu, nemá moderní prostory pro tělesnou výuku a hlavně ji chybí odborné učebny.

3 roky se snažíme tuto situaci napravit v rámci Komise pro rozvoj školního areálu. Pro zopakování – zahájení práce komise předcházel vznik kompletní studie rozvoje školního areálu, která precizně popsala stávající stav, návrh rozvoje, etapizace, odhad nákladů. Velice solidní základ pro další práci. Poté ZO odsouhlasilo vznik komise pro rozvoj školního areálu, která měla tyto podklady upřesnit rozpracovat a navrhnout další pokračování. Místo toho většinou zástupci nejsilnějšího uskupení v ZO  v rámci komise tyto dokumenty zpochybňovali, upozorňovali na nepřesnosti, a naopak prosazovali zadání nové studie. Podle dnešního vývoje si troufám tvrdit úmyslně zdržovali další práce, vymýšleli nová řešení. Požadovali nové výběrové řízení na zkušenou architektonickou kancelář, s kterou bychom pokračovali.  Rada obce tedy vybrala dva spolupracující architekty ( ne architektonickou kancelář).  Bohužel se ukazuje, že vítězové soutěže se spíše na Mukařově učí a navrhují nehospodárné a neefektivní řešení.  Nedodržují jasné zadání a mrhají prostředky obce.

A v tento moment přichází finanční výbor obce s doporučení – nepokračujme v přípravách?! Doplním, že střednědobý plán financování byl také zastupitelstvem bohužel schválen. Je to opravdu dobré a fundované doporučení řádného hospodáře? Z pohledu momentální finanční situace možná, ale my řešíme střednědobý horizont rozvoje školního areálu. Nikdo nechce stavět příští rok. Pokud FV počítal korektně, prostředky by mohly být částečně k dispozici za 5 let. Proč dále nepřipravovat finální studii, projekt, stavební povolení a být tak připraven na případné dotace a realizaci? Počítejte se mnou – rok 2022 bychom dále připravovali studii, rok 2023 strávíme přípravou výběrového řízení na projektanta, 2024/2025 budeme připravovat projektovou dokumentaci pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci. 2026 bude probíhat získání nezbytných povolení. Za 5 let budeme tedy připraveni, budeme mít něco naspořeno z vlastních prostředků a můžeme se snažit získat dotační tituly. Druhá varianta – zastavme práce ( dle doporučení ) a v klidu čekejme co se stane do pěti let. Mezitím budou děti cvičit v zastaralé sokolovně, skončí životnost nafukovací haly, kontejnery se budou dále rozpadat. Nové zastupitelstvo obce zatížíme nutností sehnat finanční prostředky na nové zastřešení a vymýšlet, kde by mohli provizorně děti cvičit. A odborné učebny ..?!  Která cesta by byla vhodnější již nechám na zvážení Vám….

Pavel Kvasnička,

člen výboru pro územní plánování a rozvoj

člen komise pro rozvoj školního areálu

 

Dočká se škola nové tělocvičny? Co se udělalo od roku 2018 prozradí P.Kvasnička

V minulém čísle Zpravodaje jsme si mohli přečíst zajímavý a obsáhlý článek od pana starosty na téma přípravy realizace nové tělocvičny pro ZŠ Mukařov.  Danému tématu se velmi aktivně a intenzivně věnuji od roku 2018 a právě toto období v článku vůbec není uvedeno. Z pohledu vývoje projektu ho považuji za velmi důležité, a proto si dovolím informace doplnit.

 

Začnu krátkým popisem historie – první komunikace s panem starostou na téma nové tělocvičny jsem zahájil v březnu roku 2018. Tehdy na celkem jednoduchý dotaz, jaká je plánována budoucnost výstavby nové tělocvičny, jsem obdržel negativní stanovisko s odůvodněním, že jsou v cestě technické a finanční problémy. Moje inciativa pro výstavbu tělocvičny vycházela ze situace v objektu Sokolovny, kam děti ze školy chodily na tělocvik a kde trénoval místní velmi úspěšný oddíl florbalu. Všudy přítomný prach, zastaralé nářadí, nevyhovující ochrana technického zařízení, atd… Tato situace se naštěstí podařila zlepšit důsledným přístupem stávajícího pana ředitele ZŠ.  Souhlasím s tvrzením v článku, že jediné použitelné místo, které pravděpodobně vyšlo ze „studie“ projekční kanceláře Pilsprojekt, je v místě současné navrhované varianty. Nicméně tomuto údajně bránila přítomnost vedení VN, možné umístění jakéhosi vojenského kabelu. Dále to, že hala by způsobila jednoznačně zastínění areálu a v neposlední řadě finance. Obec naší velikosti si nemůže takovou investici dovolit. Předložil jsem i konkrétní obce, kde se takové stavby povedly s nízkým rozpočtem. Bohužel reakce byla i nadále negativní – jinými slovy o výstavbě tělocvičny se neuvažuje.  Dalším krokem byla tedy z pohledu obce realizace rekonstrukce povrchu hřiště a zastřešení. Ano přiznávám se, byl jsem a stále jsem jedním z kritiků výběru povrchu, neboť celkem pravidelně řeším všudy přítomný písek v oblečení dětí po hodinách tělocviku nebo tréninku. Určitě není vhodný jako povrch tělocvičny. Co se týká zastřešení – naštěstí zde již proběhla diskuse a zvítězila varianta pronájmu nafukovací haly. Toto řešení je však pouze dočasné, hala má životnost 7let, z nichž už nyní běží 3sezóna.

 

Před posledními komunálními volbami si sdružení Společně je správně (jehož jsem členem) vytyčilo jako jeden z cílů připravit realizaci nové tělocvičny. V rámci zastupitelstva jsme připravili a přednesli příklady možných realizací, včetně finančních kalkulací. Naštěstí se podařilo přesvědčit zastupitelstvo, že bude zadána studie řešení celého areálu školy. Na můj návrh byla oslovena Ing. arch. Becková a Ing. Tywoniaková. Obě dámy mají zkušenosti s úpravami školních areálů v duchu dnešních požadavků na prostředí moderní výuky, energetické náročnosti budov a financování těchto projektů. Proběhla důkladná prohlídka stávajících objektů a diskuse s paní ředitelkou ohledně požadavků na rozvoj školy. Tuto činnost koordinovala a účastnila se jí Hana Zákoucká. Po téměř půl roce vznikla Studie rozvoje školního areálu ZŠ Mukařov. Její obsah je široké veřejnosti znám, byl schválen zastupitelstvem obce Mukařov, prezentován v tomto časopise a je k dispozici na webu obce. Jen ve stručnosti: studie řeší celý areál, rekonstrukce stávajících budov, dostavbu tělocvičny a k ní přilehlé budovy s učebnami, rekonstrukce nebo rozšíření jídelny, a v neposlední řadě náhradu kontejnerů. Studie řeší i dělení na jednotlivé fáze s ohledem na možnosti financování.

Na základě této studie, a abychom rozhodli jak dál, vznikla Komise pro rozvoj školního areálu. O její práci a výsledcích pravidelně informovala její vedoucí Hana Zákoucká. Velice mě mrzí, že právě tato fakta pan starosta úplně opomněl ve svém článku zmínit. Skupina se schází pravidelně a ti co se zúčastnili aktivně (ne pouze fyzicky), velmi detailně diskutovali další rozvoj a varianty řešení. Cílem bylo rozpracovat vzniklou studii do konkrétního zadání pro další studii pro objekt nové tělocvičny. Následně mělo být vypsáno výběrové řízení a osloveni zkušení architekti. Práce se nám bohužel zpozdily (např. požadavkem některých členů komise na dopracování demografické studie, ověření životnosti kontejnerů). U kontejnerů si dovolím krátkou poznámku - původně převládal názor, že vzhledem ke garantované životnosti výrobce až dalších  deset let není nutné na jejich výměnu spěchat. Opak je však pravdou -  již nyní se ukazuje, že to je spíše teorie.  Jejich stav není příliš uspokojivý a k jejich nahrazení musí dojít pokud možno dříve.  Toto téma si nechám na další článek.

 Nakonec však zvítězila společná snaha, vzniklo detailní zadání pro zpracovatele studie – dispoziční, technické, a zároveň s požadavkem na zkušenosti s dotační politikou. V prvním kroku bylo rozhodnuto realizovat standardní tělocvičnu pro výuku tělocviku a budovu s učebnami, do kterých by se mohla přestěhovat výuka z kontejnerů.

 

Proč toto období a naše práce není zmíněna pro mě zůstává otázkou.

 

Radou obce (4hlasy pro, 1hlas proti - H. Zákoucká) bylo vybráno z celkem 4 nabídek Sdružení architektů Ing. Arch. MgA. Tomáš Legner a MgA. Matěj Goerner pro návrh Studie nového pavilonu ZŠ Mukařov zahrnující tělocvičnu, učebnu a zázemí pro učitele dle připraveného zadání.

Pro většinu členů komise byl první návrh architektonické kanceláře velkým překvapením.  Dobře řeší napojení na stávající budovu, ale nerespektuje požadavky zadání na realizaci samostatné tělocvičny a budovy s třídami, napojení areálu na stávající dopravní obslužnost. Problematické je pak umístění tělocvičny nad učebnami. Toto řešení je z pohledu akustiky velmi nestandardní a nákladné. Z úzkého kruhu pracovní skupiny k projektu – ředitel školy, K. Čadilová, HZákoucká a architekti přenesla Hanka Zákoucká návrh do komise pro rozvoj školy, a zde byl tento první návrh podroben oponentuře.

Do toho vstoupil další faktor. Zatímco bývalá ředitelka školy se aktivně na řešení nepodílela, nový ředitel je velmi aktivní. V této souvislosti se opětovně otevřela diskuse na téma nedostačující kapacity jídelny, potřeby výměny kontejnerů a celkové koncepce areálu i s ohledem na financování.

Financování je jedním z klíčových faktorů celého projektu. Je dobře, že představitelé obce obvolali ministerstva a zjišťovali možnosti financování.  Máme vstupy, se kterými můžeme pracovat. Protože se ukázalo, že vybraní architekti nemají s dotacemi žádné zkušenosti, zapojili jsme v rámci komise zkušenou dotační poradkyni J.Tywoniakovou.

 

Kde jsme dnes - dnes stojíme na rozcestí, jak dále postupovat…..

 Zda pokračovat s projektem architektů (tělocvična+učebny), či pod tělocvičnu umístit novou jídelnu a novou budovu s třídami udělat v místě nynější jídelny. Či se vrátit k řešení z původní studie.

Všechna řešení jsou nákladná a známé vypsané dotační tituly nejsou pro náš záměr příznivé. Jenže, když nebudeme mít projekt připraven, nedosáhneme nikdy ničeho.  

V době, kdy píšu tento článek, proběhlo další jednání Komise pro rozvoj školního areálu, které doporučilo Radě obce zvážit variantu realizace tělocvičny a jídelny.

V každém případě věřím, že naše téměř tříletá snaha nevyjde naprázdno a pokročíme dále. Cíl je jasný, ZŠ Mukařov je velká škola a jako taková si zaslouží moderní podmínky výuky pro naše děti. Rozšíření totiž neděláme na dva tři roky, ale řešíme koncepci celého školního areálu do budoucna. Škola bez tělocvičny a moderních učeben do tohoto století nepatří.

Pavel Kvasnička

člen výboru pro územní plánování a rozvoj

člen komise pro rozvoj školního areálu

 

 

Komise pro rozvoj školního areálu (14.4.2020)

Na úvod mi dovolte základní shrnutí. Komise vznikla na základě usnesení Zastupitelstva obce Mukařov a jejím úkolem je připravit zprávu pro zastupitele, která shrne potřeby základní školy Mukařov v nejbližších 20 letech a doporučí celkový rozvoj školního areálu. Rozvoj ve smyslu zajištění dostatečné kapacity, počtu odborných učeben, zkvalitnění prostředí pro výuku a sportovního vyžití. To vše s ohledem na předpokládaný populační vývoj, řešení spádovosti a požadavky na výuku.

V půlce března proběhla již druhá schůzka, bohužel ne osobním jednáním. Tentokrát jsme využili IT technologie a spojili se přes konferenční hovor. Byla provedena revize všech úkolů z prvního jednání, kdy jednotliví zástupci pracovních podskupin (ty byly definovány na prvním jednání) informovali o tom, co bylo provedeno, dokončeno. S potěšením lze konstatovat, že téměř ve všech bodech jsme se posunuli kupředu. Proběhla dlouhá diskuze na téma demografického vývoje našich obcí, resp. obcí, z nichž děti navštěvují naši ZŠ, tak abychom mohli následně definovat předpokládaný kapacitní požadavek na počet dětí pro dané období.  Dále zástupce stavební podskupiny informoval o prohlídce staré budovy školy a navržených úpravách vedoucích k modernizaci budovy. V závěru pak byli všem přiděleny úkoly do příštího jednání, které proběhne v polovině dubna.

Pavel Kvasnička, člen Komise pro rozvoj školního areálu

 

ŠKOLNÍ AREÁL (30.9.2019)

Dobrý den milí čtenáři a spoluobčané,

Možná si vzpomenete na krátký článek z listopadu loňského roku, kde pan Kvasnička informoval o prvních krůčcích vedoucích k realizaci nového krytého moderního sportoviště pro naši základní školu. Od té doby uběhlo několik měsíců, během kterých jsme neseděli s rukama v klíně a pokračovali dále směrem k cíli.

V článku bylo zmíněno, že proběhla schůzka se zástupci obce, abychom získali více informací ohledně kroků, které byly podniknuty k uspořádání školního areálu v minulosti, následně proběhla velice důkladná a přínosná diskuze s paní ředitelkou společně za účasti Hanky Zákoucké. Výsledkem těchto kroků byl pak jednoznačný závěr, že nelze řešit pouze stavbu nového sportoviště, ale primárně celkovou koncepci školního areálu. Celkovou koncepci tak, aby se prověřily možnosti zvýšení kapacity školy v rámci současného školního areálu na základě demografické studie a požadavků na moderní školní výuku.

Areál by měl zahrnovat prostory nejen pro výuku, ale i prostory, které umožní rozšíření mimoškolních aktivit, např. v rámci družiny a v neposlední řadě právě zmíněnou novou moderní tělocvičnu, která by se dala mimo školní hodiny využívat pro veřejnost.

Po dlouhém hledání se Pavlu Kvasničkovi podařilo najít zkušenou architektku, která se zabývá řešením školních areálů a má za sebou úspěšné realizace v tomto směru. Její cenovou nabídku na zpracování studie prostorového uspořádání objektů ve školním areálu a navazujícího dotačního poradenství odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.6.2019.

V současné chvíli již byly pod dohledem Hanky Zákoucké zahájeny práce a pevně věříme, že brzo přinesou pozitivní výsledky.

 

Za Společně a Hanku Zákouckou

František Chrpa

 

 

AUTOVRAKY V NAŠÍ OBCI (20.5.2019)

Vážení spoluobčané,

Od začátku mého působení v Zastupitelstvu obce a také ve Výboru pro veřejný pořádek a dopravu, jsem se začal
věnovat situaci okolo odstavených autovraků v našich obcích.
S odstavenými automobily v různém technickém stavu se setkává vetšina obcí a měst. Lidé se tak zbavují
vozidel, která nemohou pokračovat v jízdě z důvodu poruchy, nehody anebo v krajním případě kvůli
trestné činnosti, ke které byl takový vůz použit.
Bohužel dnešní doba takovému jednání nahrává. Oprava staršího vozu může být mnohdy dražší než
koupě jiného a neznalost relativně nízkých nákladů na ekologickou likvidaci (500 – 1500 Kč) nebo lenost
vlastníka vede k tomu, že se vraky doslova hromadí v každé obci nebo městě.

Dalším problémem je, že obec nemůže takový automobil nechat zlikvidovat, pokud nesplňuje prvky
autovraku. Poté, co jsem se o tuto problematiku začal zajímat, jsem zjistil, že se neobejdeme bez
pomoci PČR. Kontaktoval jsem místní oddělení v Mnichovicích, kde jsem se setkal opravdu s velmi
proaktivní a pozitivní reakcí. Přislíbili pomoc a vysvětlili mi, jaká práva a povinnosti jako obec máme a
jak s takovým odstaveným vozidlem naložit.

Co je to autovrak: je to vozidlo, které nemá SPZ a ani žádnou jinou identifikaci, pomocí které se dá
zjistit majitel vozidla. Takové vozidlo také musí vykazovat prvky poškození, jednání vandala či
živlu. Je-li na území obce takové vozidlo, pak jej může obec byť na svoje náklady zlikvidovat
a to v každém centru pro ekologickou likvidaci vozidel. U nás je taková provozovna
např. na Vojkově.

V případě, že má auto SPZ, tak jedinou cestou jak se zbavit vozidla, je kontaktování majitele.
V takovém případě je potřeba pořídit detailní fotografie vozidla, SPZ a štítku STK, a zaslat je
elektronicky na místní oddělení PČR. Ta kontaktuje majitele a o výsledku informuje obec
zasláním kontaktních údajů do datové schránky. Mnohdy se stane, že majitel uveden v registru
již není majitelem skutečným, protože nový majitel auto nepřepsal nebo se majitel kontaktu vyhýbá.
V našich obcích se naštěstí, díky spolupráci s PČR, podařilo taková vozidla odstranit ze všech nám
znamých obecních ploch.

František Chrpa, zastupitel za SPOLEČNĚ, předseda výboru pro veřejný pořádek a dopravu

 

SOKOLOVNA - ÚKLID (4.4.2019)

Společně se již dlouhodobě snaží o zlepšení podmínek v mukařovské sokolovně.... V pátek 14.12.2018 se na popud školského výboru pod vedením Tomáše Kouby uskutečnila schůzka mezi zástupci obce a zástupci Sokola ohledně nové smlouvy o nájmu. Řešilo se mimo jiné i ustanovení o úklidu. Pevně věříme, že se situace zlepší a hodiny tělesné výchovy a "kroužky" pro děti i dospělé budou probíhat v lepším prostředí. V dubnu 2019 by měl proběhnout podpis dodatku ke smlouvě o pronájmu pro školu, kde bude zahrnuta frekvence úklidu a jeho kontrola ...

Pavel Kvasnička, člen Stavebního výboru