Jdi na obsah Jdi na menu

Střípky z výborů

Aktuality z Výboru pro územní plánování a rozvoj 20.10.2020

 • výbor se schází pravidelně a kontroluje řešení otevřených bodů

 • zlepšila se evidence a vyřizování žádostí našich občanů

 • výbor prosadil novou vyhlášku o rozvoji území, kde jsou zpřísněné podmínky a platby za dělení pozemků a přípojky na vodu a kanalizaci (pro obec se získalo více financí od developerů než dříve)

 • z konkrétních bodů - výstavba LIDL je v procesu povolování stavby a nyní má vydáno územní rozhodnutí, řešení svodidel ul. Pražská sice pomalu, ale pokračuje, výbor připravil tento rok několik smluv s developery v Srbíně a v Žernovce.

 • jedním z bodů je dotažení projektu úprav hřiště na míčové hry v Srbíně

 

Školský výbor 21.8.2020

Těsně před začátkem školního roku svolal předseda výboru Tomáš Kouba také na náš popud mimořádný školský výbor (počet žáků v novém školním roce stále není dořešen!).

Jednání se zůčastnili kromě Tomáše Kouby a členek Společně také Lenka Macháčková, Eva Hegyiová, Robert Hegyi, paní ředitelka Jana Novotná se omluvila z důvodu dovolené.

Projednávané body a nové informace:

 • ŠV byl informován o záměrech v areálu školy, které vznikly z podnětné činnosti Komise pro rozvoj areálu školy (budeme na našich stránkách dále informovat)

 • Přijato bylo 60 prvňáčků, plán tři třídy po 20-ti žácích, umístění do kontejnerů. V odvolacím procesu je nyní 34 odvolání.

 • ŠV byl podrobně informován o vývoji ohledně navyšování kapacity ZŠ. Byl seznámen s usnesením ZO
  z roku 2016 o nemožnosti kapacitu navýšit. Byl seznámen s průběhem a výsledky jednání, která
  probíhala v letech 2019 a 2020 se starosty okolních obcí ohledně možného nalezení objektu vhodného
  pro rozšíření kapacity ZŠ.

 • Na pondělí 24.8. (19.00) je svoláno mimořádné zastupitelstvo, které by mělo rozhodnout o případném zvýšení kapacity. Pokud zastupitelstvo kapacitu navýší a nepřijdou již žádná odvolání pak by v prvních třídách bylo 26, 26 a 27 žáků.

 • ŠV si je vědom složitosti situace, ve které se rodiče nepřijatých prvňáčků nacházejí. Přesto zejména
  z důvodu výrazného zhoršení prostředí pro výuku žáků, kteří budou umístěni minimálně 2 roky
  v kontejnerové přístavbě v počtu minimálně 26 žáků (pravděpodobně ale až 30 žáků) ve třídě ŠV
  nedoporučuje zastupitelstvu obce kapacitu rozšířit.

 

Školský výbor 17.2.2020

Na posledním školním výboru před karanténou se projednávaly tyto body:

 • zápis do 1. tříd - nedostatečná kapacita školy - kapacitní důvody neumožní přijmout všechny
  žadatele - kritéria by se měla zveřejnit do 31.3.2020

 • ŠV byl informován o vzniku Komise pro rozvoj areálu školy - Za ŠV jsou v komisi Jana Novotná a Tomáš Kouba

 • smlouva s TJ Sokol Mukařov (úklid prostor před hodinami TV včetně venkovního hřiště)

 • možnosti zabezpečení vjezdu od ulice Sportovní

 • zlepšení vnitřního vybavení sokolovny - zkvalitnění výuky TV

Školský výbor - shrnutí našich aktivit ve výboru 2019

Ve školském výboru dlouhodobě prosazujeme tyto body:

 • novou studii rozvoje školního areálu z důvodu velkého nárůstu dětí v naší spádové oblasti a také z důvodu zkvalitnění výuky

 • obsazení školy kvalitními pedagogy

 • nákup nových učebnic a dalších školních pomůcek

 • aktualizace webových stránek včetně sekce Kroužky

 • zlepšení stavu sokolovny a jejího úklidu včetně venkovního hřiště

 • zlepšení venkovního vybavení školní družiny

 • rozvíjejí programu ve školní družině

 • předáváme vedení školy zpětnou vazbu od rodičů a diskutujeme nad možným řešením

 

Školský výbor 24.6.2019

Jednání vedl předseda výboru Tomáš Kouba, kromě něj se zúčastnili zástupci Společně, TOP 09, paní ředitelka ZŠ,  paní ředitelka MŠ.

Na posledním výboru před prázdninami se projednávaly tyto body:

 • Obnova učebnic - byly pořízeny nové učebnice AJ, ostatní učebnice se budou průběžně měnit dle potřeby. Během šk.roku 2019/2020 vznikne směrnice, která určí možnost úhrady na zničené učebnice nad rámec běžného znehodnocení. 

 • Rekonstrukce WC ve staré budově ZŠ by měla začít 29.6., stavba nafukovací haly v srpnu. V MŠ drobná rekonstrukce sociálního zařízení kuchařek. Všechny akce mají zajištěn stavební dozor... 

 • Prostředky z akademie byly použity na více akcí, namátkou dětský den, kulturní vystoupení, branný den. Třídy, které se nezúčastnily kulturního vystoupení dostanou finanční kompenzaci ve výši nákladů na dané vystoupení. 

 • Jídelna - školní výbor se dlouhodobě snaží o zlepšení kvality jídel ve školní jídelně - v příštím roce by měly probíhat  konzultace za účelem minimalizace polotovarů a optimalizace chodu kuchyně

 • Školní výbor se snaží o vytvoření tzv. manuálu pro prvňáčka, aby měli rodiče ucelené informace na jednom místě. Také je vyvíjen tlak na dodávání aktuálních informací na web školy - v tomto bodě nastalo zlepšení

 • Dětem i učitelům přejeme hezké prázdniny!

 

Stavební výbor 6.5.2019

Konstruktivní jednání vedla jeho předsedkyně Ing Hana Zákoucká a kromě ní se zúčastnili zástupci Společně a Mukařovska.

 • tento týden by mělo proběhnout otevření obálek na VŘ - nafukovací hala pro stávající hřiště
 • přítomní byli seznámeni s navázáním spolupráce s architektkou na zpracování studie využitelnosti školního areálu s ohledem na požadavky školy a dalšího rozvoje. Momentálně zpracovává nabídku vypracování studie, která bude následně předložena Radě obce
 • LIDL - podařila se dohoda se všemi sousedy a obec zaslal smlouvu LIDLu k vyjádření. Vše nasvědčuje tomu, že stavba bude pokračovat a tím pádem se podaří získat příspěvek na ČOV Srbín
 • ČOV Srbín - bylo vydáno ÚR a čeká se na nabytí právní moci
 • Skládka BIOodpadu Čapík - bod byl více diskutován i v návaznosti na závěry posledního jednání zastupitelstva obce, resp otevřené závěry. Znovu se otevřela otázka nedodržování provozního řádu pronajímatelem, kvalita příjezdové cesty,její prašnost, úprava oplocení areálu, atd.....
 • dále byly projednávány žádosti občanů o vyjádření ke stavbám

Kulturní výbor 15.4.2019

 • V roce 2019 se Kulturní výbor sešel 2x
 • Úspěšně se organizují gratulace seniorům 
 • 27.4. je Vítání nových občánků na  základní škole - účastnit by se mělo cca 17 dětí 

Výbor pro bezpečnost a pořádek 11.4.2019

 • Kompostárna Čapík - výbor dospěl k závěru, že stávající smlouva je neaktuální a doporučuje tyto opatření: zpevnění cesty, přesnější definování provozní doby, oplocení areálu, otázka - může se tam skladovat i jiný materiál než bioodpad?
 • Diskuze ohledně nebezpečným přechodem Žernovka – ulice Doubecká u zastávky školního autobusu - návrh řešení - úprava komunikace
 • Řešení situace ulice Horka - bude prezentováno na stavebním výboru
 • Diskuze ohledně bezpečnostní situace okolo dílny ve Školní ulici 42 - parkování na chodníku a na parkovišti určeném pro školu

Školský výbor 11.4.2019

Jednání vedl předseda výboru Tomáš Kouba, kromě něj se zúčastnili zástupci Společně, TOP 09, Mukařovska, paní ředitelka, vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny

 • Vedoucí školní družiny představila ŠD a zaměstnance, konstatovala, že současný stav zahrady je nevyhovující, snad se situace podaří řešit v rámci koncepce celého areálu ve spolupráci s panem architektem. 
 • Vedoucí školní jídelny představila školní jídelnu a předepsaný spotřební koš potravin, který je nutný dodržovat. Je snaha omezovat polotovary, vzhledem ke kapacitě jídelny a nutnosti udržet jídla několik hodin při teplotě 60°C, úplně nelze. Situace je však podobná jako u ostatních jídelen. 
 • Paní ředitelka informovala výbor o zápise do 1.třídy - bude nastupovat cca 100 dětí. Prosí rodiče o bezodkladné vyjádření, pokud půjde dítě na jinou školu. Kapacita školy bude navýšena o 50 dětí. 
 • Stav smlouvy ZŠ vs. SOKOL - zatím nedošlo k podpisu
 • T. Kouba představil možnosti vodorovného značení průjezdné cesty areálem ZŠ (bod bude projednán s Výborem pro veřejný pořádek a dopravu)
 • Výbor se shodl na nutnosti úklidu i venkovního hřiště Sokola hojně navštěvovaného dětmi a vyjádřil podporu oplocení společného areálu školy a Sokola.

Stavební výbor 3.4.2019

Jednání vedla jeho předsedkyně Ing Hana Zákoucká a kromě ní se zúčastnili zástupci Společně a Mukařovska.

Projednávaly se již řešené body:

 • prozatímní zastřešení školního hřiště nafukovací halou, které je fázi přípravy výběrového řízení na dodavatele
 • pokračování aktivit ve smyslu vypracování architektonické studie zastavitelnosti školního areálu se záměrem vyhovět požadavků vedení školy např. na umístění venkovní učebny,  případné rozšíření školy s ohledem na předpokládaný počet nových žáčků a umístění nové tělocvičny. Snad se konečně podařilo získat architekta, který by mohl zahájit práce v dohledné době, s čímž všichni přítomní souhlasili
 • výstavba ČOV v Srbíně - probíhá územní řízení na umístění stavby a v návaznosti na jeho výsledek budou zahájeny práce na realizační dokumentaci
 • úprava obecného prostranství Žernovka, kde v nejbližší době proběhne veřejná diskuze s občany

Nově přidaný bod:

 • Rekonstrukce ulic Obecní, Příčná, Tyršova, kde se pokračuje v získání potřebných povoleních na základě vypracované projektové dokumentace.

 

Školský výbor 18.3.2019

Jednání vedl předseda výboru Tomáš Kouba, kromě něj se zúčastnili zástupci Společně, TOP 09 a paní ředitelka.

 • Informace o zápise, který proběhne 3.4. (očekává se až 140 dětí)

 • Vznikla Koncepce rozvoje školní družiny, již je k dispozici na stránkách školy v sekci DOKUMENTY
 • Proběhla diskuze o kvalitě jídel ve školní jídelně - polotovary by se již neměly používat
 • Řešíme také nedostačující prostory pro Tělesnou výchovu - situace by se měla zlepšit na podzim 2019, kdy se zastřeší venkovní hřiště - otevírají se možnosti pro pohybové kroužky